Publikace

S ohledem na cíl EMN, kterým je zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace, připravujeme každoročně mnoho různých typů publikací. Typy našich publikací naleznete v sekci O nás.

Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes.
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Statelessness in the European Union, Norway and Georgia (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Statelessness in the European Union, Norway and Georgia".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Organising flexible housing in the context of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Organising flexible housing in the context of international protection".
JazykEN
Rok vydání2023
KategorieInformy

Transition of unaccompanied minors to adulthood (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Přechod nezletilých osob bez doprovodu do dospělosti."
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Temporary Protection Directive: Housing and Services (informy)

Evropská migrační síť vydala dva informy, které se zabývají směrnicí o dočasné ochraně, a to v oblasti ubytování a přístupu ke službám.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Secondary movements of beneficiaries of international protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Sekundární pohyb poživatelů mezinárodní ochrany".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Incentives and motives for voluntary departure (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Pobídky a motivace k dobrovolnému opuštění území".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Mapping of mental health policies for third-country national migrants (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států k tématu "Mapování péče o psychické zdraví migrantů ze třetích zemí".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures (inform)

Stručné shrnutí nejdůležitějších poznatků na základě analýzy odpovědí členských států ke studii EMN na téma "Zajištění a alternativy k zajištění v kontextu mezinárodní ochrany a návratové procedury".
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Attracting and retaining international researchers (inform)

Evropská migrační síť vydala inform na téma "Attracting and retaining international researchers". Tato zpráva se zabývá způsoby, kterými se členské státy EU snaží přilákat a následně udržet mezinárodní výzkumné pracovníky. Přináší přehled prostředků, které členské státy používají ke zvýšení své atraktivity pro tyto pracovníky, snaží se nastínit hlavní výzvy v této oblasti a předkládá příklady dobré praxe.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Third‑Country National Victims of Trafficking in Human Beings: Detection, Identification and Protection (inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Cizinci ze třetích zemí jako oběti obchodování s lidmi: jejich identifikace a ochrana.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration

Evropská migrační síť vydala inform na téma „Skills Mobility Partnerships: Exploring Innovative Approaches to Labour Migration“. Zpráva se zabývá zkušenostmi a poznatky získaných jak na úrovni EU, tak na celosvětové úrovni při implementaci programů a projektů pro rozvoj dovedností a pracovní mobility před a po přijetí nového paktu o migraci a azylu do roku 2020.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

The Use of Digitalization and Artificial Intelligence in Migration Management

Evropská migrační síť vydala inform týkající se „Využití digitalizace a umělé inteligence při řízení migrace“. Zpráva se zabývá dopadem používání online systémů při řízení migrace a zvláštní pozornost věnuje vlivu pandemie Covid-19 na používání technologií a digitálních postupů v migraci.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Children in Migration: EMN report on the state of progress in 2020 of the European Commission communication on the protection of children in migration from 2017 (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migračním procesu: Zpráva o pokroku v roce 2020, sdělení Evropské komise o ochraně dětí v migračním procesu od roku 2017.
JazykEN
Rok vydání2022
KategorieInformy

Detection of vulnerabilities in the international protection procedure

EMN vydala inform týkající se detekce zranitelnosti osob v procesu řízení o udělení mezinárodní ochrany.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway (Inform)

Shrnutí nejdůležitějších zjištění na základě analýzy odpovědí členských států ke studii na téma Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Exploring legal pathways to fulfil labour needs

Právě byl vydán první inform, který uvádí řadu těchto produktů, zaměřujících se na inovace v migraci.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2020 (Inform)

Spolu se Souhrnnou zprávou o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2020 byly vydány i kratší dokumenty, které shrnují nejdůležitější body zprávy. Tento inform je zkrácenou verzí celé zprávy, kde najdete výtah všech důležitých informací, které poskytly jednotlivé členské státy.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Separated and Missing Migrants: Member States Approaches to Prevent Family Separation and Search Mechanisms for Missing Migrants

EMN ve spolupráci s ICRC vydala inform týkající se zavedených opatření k zabránění odloučení migrujících osob od svých rodin.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries (EMN and OECD Umbrella inform)

EMN ve spolupráci s OECD vydala tzv. umbrella inform s informacemi ze všech publikovaných informů ohledně dopadu pandemie covid-19 na různé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Children in Migration (inform)

Stručné shrnutí souhrnné zprávy EMN na téma Děti v migraci.
JazykENG
Rok vydání2021
KategorieInformy

Impact of COVID-19 pandemic on voluntary and forced return procedures and policy responses

JazykEN
Rok vydání2021
KategorieInformy

Impact of COVID-19 on migration (informační balíček)

Plný informační balíček publikací a webinářů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na specifické oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and the United Kingdom (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie na téma sezónních pracovníků v EU (podle Směrnice 2014/36/EU).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Maintaining labour migration in essential sectors in times of pandemic

Evropská migrační síť vydala v pořadí třetí ze série informů reflektujících dopady pandemie COVID-19 na různá odvětví migrace. Tato publikace se zaměřuje na pracovní migraci do klíčových odvětví pracovního trhu.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

The impact of COVID-19 on remittances in EU and OECD countries

Tato publikace je v pořadí čtvrtým za série informů, které vydává EMN ve spolupráci s OECD na téma dopadů COVID-19 na specifické oblasti migrace. Tato publikace se specificky zabývá dopadem pandemie na oblast remitencí.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

How Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors

Tato publikace vznikla na základě úzké spolupráce mezi EMN, mezinárodními organizacemi (IOM, UNHCR and UNICEF), agenturami EU (EASO, FRA and Frontex), EU neziskovými organizacemi (Missing Children Europe, PICUM12) a mezinárodními neziskovými organizacemi (Save the Children).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States

EMN a OECD ve spolupráci vydali druhý z řady informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic (working document)

Tato publikace obsahuje výchozí pracovní dokument EMN na téma pobytů a nezaměstnanosti migrantů/cizinců v průběhu COVID-19.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Long-Term Resident Status in the EU

Tato publikace se zaměřuje na strategii členských států EU při integraci občanů třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými residenty v jednom z těchto států.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Annual Report on Migration and Asylum 2019 (Inform)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za členské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash).
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors (Inform)

Dokument poskytuje přehled o přístupech jednotlivých států v případě útěků / zmizení nezletilých dětí bez doprovodu, poskytuje základní přehled o statistických datech týkající se této skupiny dětí a věnuje se mezinárodní spolupráci.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU (Inform)

Tato publikace obsahuje nejdůležitější zjištění ze souhrnné zprávy členských států EU, VB a Norska na téma: Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practicies on Return Counselling for Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practices on Outreach and Information Provision for the Return of Migrants in EU Member States and Norway (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Policies and Practices for the Training and Support of Return Counsellors in their Role to Provide Migrants with Timely, Unbiased and Reliable Information on Return (Inform)

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Série informů na téma návratového poradenství

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 informů, které se zaměřují na to, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu občanů třetích zemí, jak jsou odborníci na toto poradenství v jednotlivých státech školeni atd.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Statelessness in the European Union (Inform)

Tato publikace se zaměřuje na problematiku osob bez státní příslušnosti.
JazykEN
Rok vydání2020
KategorieInformy

Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU (Inform)

Přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy (tzv. syntéza) ke studii na téma Migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších poznatků ze souhrnné zprávy ke studii na téma Osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Attracting and Retaining International Students in the EU (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné zprávy ke studii na téma Získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU").
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

EMN Annual Report on Migration and Asylum 2018 (Inform)

Stručný přehled nejdůležitějších zjištění souhrnné Výroční zprávy o politice v oblasti migrace a azylu 2018 za členské státy EU, VB a Norsko.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination (Inform)

Inform s nejdůležitějšími zjištěními souhrnné zprávy na téma Dopady vízové liberalizace na členské státy EU.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States (Inform)

Krátký přehled nejdůležitějších poznatků jednotlivých členských států EU, Velké Británie a Norska plynoucí z jejich národních příspěvků a syntézy studie.
JazykEN
Rok vydání2019
KategorieInformy

Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Approaches to UAMs Following Status Determination in the EU and Norway (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Safe Countries of Origin (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

The Effectiveness of Return in EU Member States (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Attracting and Retaining Foreign Startup Founders (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedures (Inform)

JazykEN
Rok vydání2018
KategorieInformy

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works? (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Statelessness in the EU (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Returning Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States approaches (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices (Inform)

JazykEN
Rok vydání2016
KategorieInformy

Inform on migrants’ movements through the Mediterranean

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Determining labour shortages and the need for migration labour from third countries in the EU

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Admitting third-country nationals for business purposes

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Policies, practices and data on unaccompanied minors

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Challenges and good practices in the return and reintegration of irregular migrants to Western Africa

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Practical approaches and good practices in return and reintegration to Afghanistan and Pakistan

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Overview: Incentives to return to a third-country and support provided to migrants for their reintegration

JazykEN
Rok vydání2015
KategorieInformy

Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy and use of readmission agreements between Member States and third countries

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Applicable fees for issuance of residence permits to third-country nationals

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Addressing facilitation of irregular migration by boats departing from North-Africa

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Case Law of the Court of Justice of the European Union relating to legal migration and national developments

JazykEN
Rok vydání2014
KategorieInformy

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů