O EMN

Evropská migrační síť (EMN – European Migration Network) je tvořena organizacemi zabývajícími se migrací v členských státech EU (mimo Dánska) a v Norsku. Tyto organizace představují tzv. národní kontaktní místa. Mohou jimi být správní orgány, akademické instituce či jiné organizace nominované za jednotlivé země.
Fungování EMN je upraveno Rozhodnutím Rady (2008/381/ES) o zřízení Evropské migrační sítě. Národním kontaktním místem EMN v České republice je odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Co dělá EMN

Spolupracujeme napříč evropou

Co dělá EMN?

Naším cílem je vyhovět informačním potřebám institucí Společenství, úřadů a organizací členských států a rovněž široké veřejnosti v oblasti azylu a migrace. Shromažďování, výměna a analýza objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací o azylu a migraci slouží jako podpora při formulování politik Evropské unie v oblastech azylu a migrace.

Přínos Evropské migrační sítě spočívá především v možnosti zajištění a srovnání komplexních poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace. Za tímto účelem pravidelně připravuje mnoho typů publikací od tematických studií po výroční zprávy. Zpracovává také ad-hoc dotazy, které představují rychlou cestu pro členské státy k získání důležitých informací.
Pro snadnější porovnatelnost pojmů z oblasti azylu a migrace jsme vytvořili vícejazyčný slovníček, který je pravidelně aktualizujeme. Slovník obsahuje pojmy (v angličtině) spojené s azylem a migrací. U jednotlivých pojmů je uvedena definice, zdroj, případná synonyma a poznámky upřesňující použití daného výrazu. Pojem je přeložen do jazyků členských států EU (včetně češtiny), norštiny a angličtiny (s výjimkou chorvatštiny a dánštiny). Slovník máme k dispozici v digitální podobě, ve formě interaktivního pdf nebo jako mobilní aplikaci, která je zdarma ke stažení na Google PlayApp Store.

Významnou součástí aktivit EMN je i pořádání konferencí. Každoročně jsou organizovány mezinárodní výroční konference EMN, a to vždy státem, který předsedá Radě EU. Každý členský stát pak také pořádá konference a setkání na národní úrovni na aktuální témata podle svých priorit.

Studie a informs

EMN vypracovává každoročně několik studií na specifická témata, která jsou relevantní pro současný vývoj v oblasti azylu a migrace. Témata studií jsou vybírána na základě preferencí členských států. Před samotným vypracováním studie skupina členských států vytvoří zadání studie, podle kterého každá země vypracuje národní příspěvek. Na základě všech národních příspěvků je poté vypracována souhrnná studie za EU, která obsahuje nejdůležitější zjištění z dané oblasti z perspektivy Evropské unie. Další formou výstupu EMN jsou tzv. Informs, což jsou kratší informační materiály zaměřené na specifické téma. Často doprovázejí studii EMN v podobě jejího shrnutí

Výroční zprávy

Každý rok vypracovávají členské státy Evropské migrační sítě výroční zprávu o azylu a migraci, která poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji na národní úrovni v dané oblasti. Zpráva obsahuje informace o vývoji v oblasti politiky a legislativy a její nedílnou součástí jsou i aktuální statistiky. S cílem zachování vzájemné porovnatelnosti jsou národní zprávy vypracovávány podle jednotné šablony. Národní zprávy jsou následně využity k vytvoření souhrnné výroční zprávy Evropské komise.

Slovník

EMN za cílem ulehčení porovnatelnosti pojmů z oblasti azylu a migrace vytvořilo vícejazyčný slovníček, který je pravidelně aktualizován. Slovník obsahuje pojmy (v angličtině) spojené s azylem a migrací. U jednotlivých pojmů je uvedena definice, zdroj, případná synonyma a poznámky upřesňující použití daného výrazu. Pojem je přeložen do jazyků členských států EU a norštiny (s výjimkou chorvatštiny a dánštiny), včetně češtiny. Pro vyhledávání je možné použít indexů v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině a španělštině. Slovník je k dispozici v digitální podobě, ve formě interaktivního pdf, což umožňuje rychlejší orientaci v dokumentu a snazší nalezení daného výrazu.

Ad-hoc dotazy

Ad-hoc dotazy představují jednu z klíčových činností Evropské migrační sítě, neboť umožňují efektivní sběr porovnatelných informací. Pomoci tohoto nástroje mohou členské státy nebo Evropská komise položit otázku z oblasti migrace a azylu ostatním členským státům a ve lhůtě 30 dnů získat přehled o praxi ve většině z nich. Po odevzdání odpovědí členskými státy je vytvořena jejich kompilace, a to buď pro interní potřebu, či pro veřejnost, v souvislosti s citlivostí odpovědí.

Přehled všech ad-hoc dotazů je zveřejněn na webových stránkách Evropské komise.

Bulletin

Evropská migrační síť čtvrtletně publikuje EMN Bulletin, který poskytuje aktuální informace o současném vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace. Jeho součástí jsou i nejnovější publikované statistiky, které poskytují nástin migrační situace v EU a v členských státech včetně Norska.

Konference a setkání

Významnou součástí aktivit EMN je i pořádání konferencí. Každoročně jsou organizovány mezinárodní výroční konference EMN, a to vždy státem, který předsedá Radě EU. Každý členský stát pak také pořádá konference a setkání na národní úrovni na aktuální témata podle svých priorit.

Národní síť EMN

EMN představuje platformu pro získávání informací nejenom od státních institucí, ale umožnuje zapojení i dalších aktérů z oblasti vědy, výzkumu a nevládního sektoru.
Každé národní kontaktní místo si vytváří síť kontaktů na organizace a odborníky zabývající se oblastí migrace a azylu. Tyto instituce či organizace se podílejí na výstupech českého kontaktního místa EMN nebo se pravidelně účastní jeho akcí.

Registrujte se pro odběr novinek e-mailem

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle ochrany osobních údajů