Co dělá EMN?

Hlavní přínos Evropské migrační sítě spočívá v shromažďování, analýze a následném publikování poznatků o situaci, vývoji a praxi v oblasti azylu a migrace v rámci EU včetně Norska. EMN představuje platformu, která umožňuje sběr dat nejen od státních institucí, avšak i od dalších aktérů z oblasti vědy a výzkumu a nevládního sektoru. Svou činností EMN usiluje o zpřístupnění informací a následnou porovnatelnost a harmonizaci politik v dané oblasti.


Studie a informs

EMN vypracovává každoročně několik studií na specifická témata, která jsou relevantní pro současný vývoj v oblasti azylu a migrace. Témata studií jsou vybírána na základě preferencí členských států. Před samotným vypracováním studie skupina členských států vytvoří zadání studie, podle kterého každá země vypracuje národní příspěvek. Na základě všech národních příspěvků je poté vypracována souhrnná studie za EU, která obsahuje nejdůležitější zjištění z dané oblasti z perspektivy Evropské unie. Další formou výstupu EMN jsou tzv. Informs, což jsou kratší informační materiály zaměřené na specifické téma. Často doprovázejí studii EMN v podobě jejího shrnutí.


Výroční zprávy

Každý rok vypracovávají členské státy Evropské migrační sítě výroční zprávu o azylu a migraci, která poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji na národní úrovni v dané oblasti. Zpráva obsahuje informace o vývoji v oblasti politiky a legislativy a její nedílnou součástí jsou i aktuální statistiky. S cílem zachování vzájemné porovnatelnosti jsou národní zprávy vypracovávány podle jednotné šablony. Národní zprávy jsou následně využity k vytvoření souhrnné výroční zprávy Evropské komise.


Slovník

EMN za cílem ulehčení porovnatelnosti pojmů z oblasti azylu a migrace vytvořilo vícejazyčný slovníček, který je pravidelně aktualizován. Slovník obsahuje pojmy (v angličtině) spojené s azylem a migrací. U jednotlivých pojmů je uvedena definice, zdroj, případná synonyma a poznámky upřesňující použití daného výrazu. Pojem je přeložen do jazyků členských států EU a norštiny (s výjimkou chorvatštiny a dánštiny), včetně češtiny. Pro vyhledávání je možné použít indexů v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině a španělštině. Slovník je k dispozici v digitální podobě, ve formě interaktivního pdf, což umožňuje rychlejší orientaci v dokumentu a snazší nalezení daného výrazu.


Ad-hoc dotazy

Ad-hoc dotazy představují jednu z klíčových činností Evropské migrační sítě, neboť umožňují efektivní sběr porovnatelných informací. Pomoci tohoto nástroje mohou členské státy nebo Evropská komise položit otázku z oblasti migrace a azylu ostatním členským státům a ve lhůtě 30 dnů získat přehled o praxi ve většině z nich. Po odevzdání odpovědí členskými státy je vytvořena jejich kompilace, a to buď pro interní potřebu, či pro veřejnost, v souvislosti s citlivostí odpovědí.


Bulletin

Evropská migrační síť čtvrtletně publikuje EMN Bulletin, který poskytuje aktuální informace o současném vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace. Jeho součástí jsou i nejnovější publikované statistiky, které poskytují nástin migrační situace v EU a v členských státech včetně Norska.


Konference a setkání

Významnou součástí aktivit EMN je i pořádání konferencí. Každoročně jsou organizovány mezinárodní výroční konference EMN, a to vždy státem, který předsedá Radě EU. Každý členský stát pak také pořádá konference a setkání na národní úrovni na aktuální témata podle svých priorit.