Aktuality

32. vydání EMN Bulletinu (červenec-září 2020)

Dne 2. 11. 2020 jsme publikovali 32vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 3. čtvrtletí roku 2020.

Vzhledem k pandemii COVID-19 byla zakomponována speciální příloha, která reflektuje dopady pandemie na danou oblast i řešení přijatá jednotlivými státy.

Pokud máte zájem o pravidelné odebírání Bulletinu EMN, prosím, zaregistrujte se zde.


Vydání Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace 2019 (národní příspěvek České republiky)

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice vydalo Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2019 v českém i anglickém  jazyce.

Jedná se o národní příspěvek, ve kterém jsou popsány:

 • změny legislativy v oblasti migrace a azylu za rok 2019;
 • politický vývoj v České republice týkající se daných oblastí;
 • statistiky legální migrace/mezinárodní ochrany/návratů atd. v ČR;
 • problematika nucených/dobrovolných návratů atd.

Celou verzi Výroční zprávy za rok 2019 můžete najít v sekci PUBLIKACE.


Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States

EMN a OECD  ve spolupráci vydali druhý z řady Informů ohledně dopadu pandemie COVID-19 na jednotlivé oblasti migrace.

Celý text tohoto Informu můžete najít v sekci PUBLIKACE

Na toto téma byl uspořádán i webinář, jehož záznam je dostupný na YouTube.


Nová studie EMN na téma Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU

České národní kontaktní místo vydalo 12. 8. 2020 národní příspěvek ke studii na téma Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU

Studie se zaměřuje na občany třetích zemí, kteří přicházejí do České republiky za účelem sezónního zaměstnání podle Směrnice 2014/36/EU.

Cílem studie je:

 • analýza profilu sezónních pracovníků přicházejících do České republiky,
 • přinést přehled opatření, kterými Česká republika cílí na sezónní pracovníky,
 • přehled práv a povinností sezónních pracovníků v České republice atd.

Celý národní příspěvek v angličtině můžete nalézt v sekci PUBLIKACE.


31. vydání EMN Bulletinu (duben-červen 2020)

Dne 3. 8. 2020 jsme publikovali 31vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen 2020). 

Spolu s klasickým Bulletinem došlo k vydání krátkého výtahu těch nejdůležitějíších změn za dané období (tzv. Flash) a specální přílohy na téma Reakce členských států na zásah pandemie COVID-19 do migrační a azylové problematiky.

 


První ze série Informů EMN ohledně dopadů COVID-19 na migrační problematiku

EMN a OECD spolupracují na vytvoření řady Informů ohledně přístupu jejich členských států k novým výzvám v oblasti migrace a integrace občanů třetích zemí během pandemie COVID-19.

První ze série Informů EMN a OECD na téma Přístupy členských států EU a OECD k řešení povolení k pobytu a nezaměstnanosti občanů třetích zemí během pandemie COVID-19 (EU AND OECD MEMBER STATES RESPONSES TO MANAGING RESIDENCE PERMITS AND MIGRANT UNEMPLOYMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC) právě vyšel.

Výchozí pracovní dokument EMN na toto téma naleznete pod názvem Working Document to support the EMN Inform: EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic. 

Na našem twitteru se můžete podívat i na online zázmam z webináře k tomuto tématu https://twitter.com/EMNCzech


Výroční zpráva EMN o politice v oblasti azylu a migrace 2019 (souhrnná zpráva, Inform, Flash)

Evropská migrační síť vydala Souhrnnou zprávu o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2019 (za čleské státy EU a Norsko). Spolu s ní vyšel i krátký přehled nejdůležitějíších zjištění (tzv. Inform) a jednostránkové shrnutí (tzv. Flash). Všechny zmíněné produkty naleznete v sekci Publikace.


Inform na přístupy členských států v řešení problematiky zmizelých dětí bez doprovodu

Evropská migrační síť právě vydala (8.4. 2020) tzv. Inform na téma přístupy členských států v řešení problematiky zmizelých nezletilých dětí bez doprovodu ("How do Member States Treat Cases of Missing Unaccompanied Minors"). Dokument poskytuje přehled o přístupech jednotlivých států v případě útěků / zmizení nezletilých dětí bez doprovodu, poskytuje základní přehled o statistikých datech týkající se této skupiny dětí a věnuje se také mezinárodní spolupráci. Dokument v anglickém jazyce, do kterého na národní úrovni přispívalo Policejní prezidium, Zařízení pro děti-cizince, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Úřad pro mezninárodně-právní ochranu dětí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ředitelství služby cizinecké policie naleznete ke stažení v sekci "Publikace". 


Studie na cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku (příspěvek za ČR)

Na začátku roku 2020 byl vydán národní příspěvek do studie na téma "Cesty k občanství pro občany třetích zemí v EU a Norsku" ("Pathways to Citizenship for Third-country Nationals in EU Member States and Norway"). Cílem studie bylo zmapovat a porovnat přístupy jednotlivých členských států v oblasti udělování občanství pro cizince ze třech zemí; prozkoumat, jak je nabytí státního občanství propojeno s integrační polikou jednotlivých zemí a sběr dat k počtu cizinců, kteří získali státní občanství během období 2014-2018. Během měsíce března 2020 by měla být vydána souhrná zpráva za členské státy EU a Norsko. K národní, graficky zpracované studii v anglickém jazyce, bylo vydáno i krátké shrnutí v českém jazyce. Oba dokumenty nalezntete na stránkách Evrospké migrační sítě v sekci "Publikace".


Zpráva EMN vydaná k oslavě jejího 10letého fungování

V souvislosti s oslavou 10letého fungování Evropské migrační sítě vydala EMN zprávu "Uderstanding Migration in the EU: Insights from the European Migration Network 2008-2018"  popisující svoji činnost v průběhu let 2008-2017 a rovněž podávají shrnující informace k migrační problematice za celé toto období. Dokument obsahuje také mnoho grafů zachycujících vývoj v oblasti migrace za  zmiňované desetileté období. Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Balíček 3 EMN Informů na návratové poradenství

Evropská migrační síť vydala v únoru 2020 sérii 3 Informů, kde můžete zjistit, jak funguje poradenství u návratů do zemí původu, jak jsou odborníci v jednotlivých státech školeni atd. Všechny tři Informy naleznete v sekci "Publikace".


Studie na efektivitu návratů (syntéza za ČS EU)

Evropská migrační síť právě vydala syntézu studie z roku 2017 na téma efektivita návratů v jednotlivých členských státech EU ("The Effectiveness of Return in EU Member States: Synthesis Report") . Do této syntézy přispělo 22 států včetně českého kontaktního místa Evropské migrační sítě. Společně se syntézou studie byl vydán krátký dokument shrnující hlavní zjištění vyplývající z této studie, tzv. Inform. Oba dokumenty je možné nalézt v sekci Publikace. V následujících týdnech bude rovněž zveřejněn graficky zpracovaný národní příspěvek do této studie (národní studie).


29. vydání EMN Bulletinu

Dne 12.2.2020 jsme publikovali 29. vydání EMN Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za 4. čtvrtletí roku 2019.  Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na nezletilé děti bez doprovodu (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť vydala graficky zpracovaný národní příspěvek do studie na téma nezletilé děti bez doprovodu po určení statusu ("Member States Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination - Czech Republic").  Dokument naleznete v sekci "Publikace".


Studie na migrační kanály do EU pro zakladatele start-upů a inovativní podnikatele ze třetích zemí v EU (příspěvek za ČR, syntéza za ČS EU, Flash a Inform)

Evropská migrační síť vydala dne 18.12.2019 souhrnnou studii za ČS EU na téma migrační kanály do EU pro zakadatele start-upů a inovativní podnikatele ("Migratory Pathways for Start-ups and Innovative Entrepreneurs in the EU"). K této studii byly vydány následující publikace:

- souhrnná zpráva (synthesis report) vypracovaná na základě národních příspěvků členských států EU (EN),

- tzv. Flash, který souhrnnou zprávu ve zkratce představuje (EN),

- tzv. Inform, který shrnuje hlavní poznatky syntézy (EN).

- krátké shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z národní studie (CZ).

Všechny tyto dokumenty naleznete v sekci "Publikace".


Na začátku ledna aktualizovala Evropská migrační síť leták (tzv. EMN Information Leaflet) popisují činnost této skupiny a její hlavní výstupy. Dokument rovněž poskytuje aktualizované kontakty na národní kontaktní místa.

Doument je možné nalézt v sekci "Publikace".


28. vydání EMN Bulettinu

Evropská migrační síť právě publikovala na začátku listopadu 28. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za třetí čtvrtletí roku 2019.  Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".


Výroční zpráva EMN o politice v oblasti azylu a migrace 2017 (Statistická příloha)

Evropská migrační síť právě vydala statistickou přílohu ("Statistics Annex") k souhrnné Výroční zprávě EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2017 ("EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017 - Synthesis Report"; zpráva byla vydána v květnu 2018), která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni za rok 2017 a začátek roku 2018 (vydána v květnu 2018).  Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na osoby s udělenou mezinárodní ochranou, které cestují do země svého původu (shrnutí národního příspěvku v ČJ, syntéza za ČS EU, Inform a Flash)

Dne 4. listopadu 2019 vydala Evropská migrační síť souhrnnou zprávu za ČS EU na téma osoby s udělenou mezinárodní cohranou, které cestují do země svého původu ("Beneficiaries of International Protection travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin"). K této studii byly vydány v souhrnu následující publikace:

- krátké shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z národní studie za Českou republiku (CZ),

- souhrnná zpráva (synthesis report) vypracovaná na základě národních příspěvků členských států EU (EN),

- tzv. Flash, který souhrnnou zprávu ve zkratce představuje (EN),

- tzv. Inform, který shrnuje hlavní poznatky syntézy (EN),

Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na mezinárodní studenty (příspěvek za ČR, syntéza za ČS EU, Inform a Flash)

Dne 4. září 2019 vydala Evropská migrační síť vedle národního příspěvku do studie na téma získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU")  i souhrnnou zprávu za ČS EU. K této studii byly vydány v souhrnu následující publikace:

- příspěvek za Českou republiku (EN verze) = národní studie na toto téma,

- souhrnná zpráva (synthesis report) vypracovaná na základě národních příspěvků členských států EU (EN),

- tzv. Flash, který souhrnnou zprávu ve zkratce představuje (EN),

- tzv. Inform, který shrnuje hlavní poznatky syntézy (EN),

- krátké shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z národní studie (CZ).

Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Výroční zpráva EMN o politice v oblasti azylu a migrace 2018 (příspěvek za ČR, souhrnná zpráva za EU, Flash a Inform)

V sekci Publikace naleznete Výroční zprávu EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2018 za Českou republiku (českou i anglickou verzi) i souhrnně za EU. Zprávy shrnují nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské a národní úrovni za rok 2018. Rovněž bylo vydáno jednostránkové představení souhrnné zprávy za EU (tzv. Flash) a krátké shrnutí hlavních zjištění z této celoevropské zprávy (tzv. Inform). Všechny publikace naleznete ke stažení v sekci "Publikace" a v sekci "Situace v oblasti migrace v EU a ČR v letech 2016-2018" na úvodní stráně.


Shrnutí národní studie na mezinárodní studenty

Evropská migrační síť dokončila svůj příspěvek ke své čtvrté studii pro rok 2018 na téma  získávání a udržení mezinárodních studentů v EU ("Atracting and Retaining International Students in the EU"). Tato národní studie (v anglickém jazyce) bude během měsíce února 2019 graficky zpracována a zveřejněna na webových stránkách .

Nyní předkládáme dvoustránkové shrnutí hlavních výstupů z tohoto národního příspěvku v českém jazyce (dosptupné ke stažení v sekci "Publikace").

Cílem studie bylo prozkoumat, jaké jsou národní postupy v členských státech při získávání a udržení studentů státních příslušníků třetích zemí v EU. Studie je zaměřena na popis kritérií požadovaných pro přijetí na vysoké školy, jazykové požadavky, proces uznávání diplomů, práva mezinárodních studentů na práci, přehled o dvoustranných a multilaterálních dohodách o spolupráci se třetími zeměmi zahrnující mezinárodní studenty, výzvy a dobrou praxi v členských státech.


Evropská migrační síť v říjnu 2015 dokončila dvě studie. První z nich se zabývá informováním migrantů o dobrovolných návratech, zejména tím, jak dostihnout osoby, které nejsou v kontaktu se správními orgány. Druhá studie se týká určování nedostatku pracovních sil na trhu práce a potřeby pracovní migrace ze třetích zemí do EU. Obě studie jsou k dispozici jako národní příspěvek a jako souhrnná studie za EU, včetně shrnutí. Soubory ke stažení naleznete v sekci Publikace.

 


Country Factsheet 2018 (Česká republika)

Dne 20. července 2019 byl vydán krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2018, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozímí roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutných vstupů na území, přesídlení atd. Dokument je možné stáhnout v sekci "Publikace". Country Factsheety ostatních členských států EMN naleznete na evropských stránkách EMN a na úvodní stránce v sekci Situace v oblasti migrace v EU a ČR v letech 2016-2018.


Evropská migrační síť vydala syntézu studie na téma Integrace osob s udělenou mezinárodní/humanitární ochranou na trhu práce: politiky a dobrá praxe. Cílem studie je srovnání legislativy a praxí jednotlivých členských států EU, analýza praktických podpůrných opatření v oblastech vzdělávání, bydlení, sociální podpory či poradenství a identifikace dobrých zkušeností či překážek při integraci osob s udělenou mezinárodní ochranou. Studii, stejně jako její shrnutí v podobě tzv. informu, naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť publikovala 15. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za druhé čtvrtletí roku 2016. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v budově Ministerstva vnitra konala pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance konference Evropské migrační sítě na téma „Integrace uprchlíků: 25 let zkušeností České republiky“. 

Konference se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, velvyslanectví, státní správy a samosprávy, mezinárodních organizací, akademické sféry, nestátních neziskových organizací a členských států EU.

Cílem konference bylo zhodnocení fungování nového Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou a představení integrační politiky České republiky v kontextu zkušeností dalších zemí Evropské unie. Kromě odborníků zabývajících se integrací uprchlíků v České republice představili praxi ve svých zemích i zahraniční hosté z členských států EU.

V úvodním panelu vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček, ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáš Haišman, chargé d’affaires Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Christiana Markert a vedoucí regionálního zastoupení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro střední Evropu Montserrat Feixas Vihé.

V druhém bloku se účastníci konference seznámili s integračním procesem uprchlíků v České republice, a především s fungováním nového Státního integračního programu. V rámci tohoto panelu vystoupili zástupci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a za poskytovatele integračních služeb zástupci Charity ČR, Poradny pro integraci a Diecézní charity Hradec Králové.

Odpolední část konference byla věnována zkušenostem s integrací uprchlíků v ostatních zemích EU. Prezentovány byly výsledky studie Evropské migrační sítě z roku 2016 na téma „Integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou ve vztahu k přístupu na trh práce“. Zástupci Nizozemska a Slovenska pak prezentovali integrační politiku svých zemí.

V poslední bloku konference vystoupili samotní uprchlíci, kteří již v České republice žijí. Zástupkyně rodin ze Sýrie a Barmy se podělily o svůj příběh a zkušenosti s integračním procesem v České republice.


Dne 26. 4. 2017  prezentovala Evropská migrační síť v Bruselu závěry  souhrnné Výroční zprávy EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2016, která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni za rok 2016 a nastiňuje plánované aktivity na začátek roku 2017. Zpráva byla vypracována na základě národních příspěvků členských států (celkově přispělo 24 členských států EMN). Dokument také obsahuje základní statistiky za rok 2016. Prezentace závěrů této zprávy se účastnili různí aktéři z oblasti migrační a azylové politiky (členové EMN, Evropské komise, Frontexu, EASO, univerzit, mezinárodních nevládních organizací atd.). K syntéze navíc bude v průběhu června vyhotovena rozsáhlá statistická příloha. Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Evropská komise zveřejnila informaci o otevřené veřejné konzultaci týkající se právních předpisů Evropské unie o legální migraci státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU (Kontrola účelnosti právních předpisů o legální migraci). Cílem konzultace je shromáždit zkušenosti, údaje a stanoviska, které Evropské komisi pomohu při hodnocení stávajícího právního rámce EU pro legální vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, na území členských států Unie.
 

Konzultace je možné se zúčastnit prostřednictvím online dotazníku:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Legal-migration-by-non-EU-citizens-Public-Consultation

 

Více informací je možné nalézt zde:

http://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en

 


Evropská migrační síť právě publikovala 19. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za období od dubna do června 2017. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice, nelegálního pobytu na území či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


EMN vydala rozsáhlou statistickou přílohu souhrnné Výroční zprávě o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2016. Statistická příloha obsahuje data za ČS EU týkající se mimo jiné mezinárodní ochrany, převaděčství, obchodování s lidmi, návratů či přesídlení. Oba zmíněné dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace" (kategorie "Výroční zprávy").


Nově byla vydán krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky za rok 2016, tzv. Country Factsheet. Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozímí roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutných vstupů na území, přesídlení atd. Dokument je možné stáhnout v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť právě publikovala syntézu studie na téma Nelegální zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v EU. Tato souhrnná  zpráva se skládá z 23 příspěvků členských států. Dokument se zabývá nelegálním zaměstnáváním jednak cizinců, kteří mají platné pobytové oprávnění, ale nemají pracovní povolení a jednak cizinců bez platného pobytového oprávnění. Studii naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť vydala Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2016. Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji na národní úrovni v dané oblasti. Dokument obsahuje informace o vývoji v oblasti politiky a legislativy a jeho nedílnou součástí jsou i relevantní statistiky za rok 2016. Zprávu je možné nalézt jak v českém, tak anglickém  jazyce ke stažení v sekci "Publikace".


Evropská komise zveřejnila informaci o veřejných konzultacích s cílem připravit následující víceletý finančí rámec EU (dlouhodobý EU budget). Konzultace se zaměřují na prioritní oblasti, které by měly být financovány z příštího víceletého finančního rámce. Cílem je shromáždit informace a názory od různých aktérů z oblasti migrace, azylu a bezpečnosti, a to do 8. března 2018.

Konzultace na EU fondy v oblasti migrace je možné se zúčastnit prostřednictvím tohoto online dotazníku:

https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_en

Konzultace na EU fondy v oblasti bezpečnosti je možné se zúčastnit prostřednictvím tohoto online dotazníku:

https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_en


EMN seminář: Efektivita návratů

Dne 23. ledna 2018 se na Ministerstvu vnitra uskutečnil seminář Evropské migrační sítě k možnostem zefektivnění návratů cizinců ze třetích zemí do zemí původu.  Semináře se zúčastnilo přes 80 zástupců Ministerstva vnitra, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Více informací na: http://www.mvcr.cz/clanek/seminar-evropske-migracni-site-na-tema-efektivita-navratu.aspx


21. vydání EMN Bulletinu

Evropská migrační síť právě publikovala 21. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za období říjen-prosinec 2017. Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na efektivitu návratů (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť vydala graficky zpracovaný národní příspěvek do studie na téma efektivita návratů  ("The Effectiveness of Return in EU Member States: Challenges and Good Practices Linked to EU Rules and Standards - Czech Republic"). Dokument popisuje situaci v oblast návratů na národní úrovni, věnuje se problematice možnosti útěku cizince, efektivnímu prosazování rozhodnutí o návratu, procesním zárukám, dobrovolným návratům a rovněž zhodnocení situace konkrétního cizince. Spolu s národním příspěvkem byla vydána i souhrnná zpráva (synthesis reportza členské státy a krátký dokument shrnující hlavní výstupy této syntézy, tzv. Inform. Všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na nezletilé děti bez doprovodu (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť dokončila poslední studii z roku 2017 na téma nezletilé děti bez doprovodu po určení statusu ("Member States Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination - Czech Republic"). Studie se věnuje situaci nezletilých dětí bez doprovodu v České republice, systému péče o nezletilé děti bez doprovodu, jejich integraci, přechodu dětí do zletilosti a eventuálním dobrovolným návratům. Prozatím se jedná o graficky nezpracovaný dokument (grafická verze studie v anglickém jazyce bude vypracována během května či června,  dvojjazyčná česko-anglická verze bude ponechána v tomto dotazníkovém formátu). Spolu s národním příspěvkem bude vydána (pravděpodobně během června) syntéza příspěvků za členské státy EU.


Studie na nezletilé děti bez doprovodou (souhrnná zpráva za ČS EU + Inform)

Evropská migrační síť publikovala syntézu národních příspěvků do studie na téma nezletilé děti bez doprovodu po určení statusu ("Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU and Norway"). Zároveň byl vydán k tématu nezletilých dětí bez doprovodu krátký shrnující dokument obsahující hlavní zjištění ze zmiňované studie, tzv. Inform. Oba dokumenty naleznete v sekci "Publikace".


Studie na integraci občanů třetích zemí na pracovní trh (příspěvek za ČR)

Národní kontaktní bod Evropské migrační sítě dnes zveřejnil český příspěvek ke studii na téma integrace občanů třetích zemí na pracovní trh ("Labour Market Integration of Third Country Nationals in EU Member State"). Cílem této studie je poskytnout čtenáři přehled o existující obecné právní úpravě v oblasti integrace občanů třetích zemí v jednotlivých členských státech. Specifičtěji se pak studie dále zaměřuje na integraci těchto cizinců na pracovní trh. V rámci studie je věnována pozornost i jednotlivým integračním projektům a jejich popisu, které by mohly sloužit jako příklady dobré praxe. Kromě projektů organizovaných veřejným sektorem můžete ve studii nalézt i příklady projektů organizovaných soukromými subjekty. Studie také popisuje tři projekty organizované státním sektorem (dva projekty Center pro integraci cizinců a jeden projekt organizovaný Fondem dalšího vzdělávání) a dva projekty z privátní sféry. Studie naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


25. vydání Bulletinu

Evropská migrační síť právě publikovala 25. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za období říjen-prosinec 2018. Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".

 


Studie na dopady vízové liberalizace na hostitelské země

Evropská migrační síť vydala vedle národního příspěvku do studie na dopady vízové liberalizace na hostitelské země ("Impacts of Visa Liberalisation On Countries of Destination") i souhrnnou zprávu za ČS EU. K této studii byly vydány v souhrnu následující publikace:

- příspěvek za Českou republiku (EN verze i EN/CZ verze) = národní studie na toto téma,

- souhrnná zpráva (synthesis report) vypracovaná na základě národních příspěvků členských států EU (EN),

- tzv. Flash, který souhrnnou zprávu ve zkratce představuje (EN),

- tzv. Inform, který shrnuje hlavní poznatky syntézy (EN),

- krátké shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z národní studie (CZ).

Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


V prosinci 2015 publikovala Evropská migrační síť studii a inform na téma "Pohyb migrantů přes Středomoří". Cílem studie je prezentovat nejnovější data o neregulérním pohybu osob přes externí hranice EU do členských zemí, ať už jde o žadatele o mezinárodní ochranu nebo o ekonomické migranty. Soubory ke stažení naleznete v sekci Publikace.


Ve dnech 12. a 13. ledna 2016 se v nizozemském Amsterdamu uskutečnila výroční konference Evropské migrační sítě na téma „Podpora multidisciplinárního přístupu v oblasti potírání převaděčství migrantů“. Hlavním cílem konference byla diskuze o posledním vývoji v oblasti převaděčství migrantů, identifikování příkladů dobré praxe a nalezení případných opatření, která by mohla být na úrovni EU aplikována s cílem boje proti převaděčství. Konference byla určena pro odbornou veřejnost.

Experti se  zúčastnili několika pracovních seminářů na tato témata:

 1. Posílení výměny informací a zpravodajství v oblasti převaděčství migrantů.
 2. Eliminování organizovaných kriminálních sítí zapletených v převaděčství migrantů: pochopení finančních schémat využitých sítěmi převaděčů.
 3. Inovativní způsoby potírání převaděčství migrantů: sociální média a prediktivní analýza.
 4. Angažování soukromého sektoru v boji proti pašování migrantů: transport a přeprava.
 5. Rozvoj efektivních informačních kampaní zaměřujících se na rizika převaděčství.
 6. Komplexní řešení k převaděčství migrantů  - push a pull faktory.  

 


Evropská migrační síť právě vydala 13. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za poslední tři měsíce roku 2015. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice či odmítnutých vstupů na území. Dokument ke stažení naleznete v sekci Publikace.


Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci zaměřenou na oblast převaděčství migrantů. Cílem je sběr informací o fungování stávající legislativy a návrzích opatření, jak ji posílit. Konzultace bude otevřená do 6. dubna 2016. Vyjádřit se mohou jak jednotlivci, tak i státní orgány, akademické instituce, nestátní neziskové organizace či soukromé společnosti. Konzultace probíhá formou vyplnění online dotazníku.Více informací naleznete zde.


České kontaktní místo EMN vydalo studii na téma Integrace osob s udělenou mezinárodní/humanitární ochranou. Studie popisuje český systém nastavený podle nově schváleného Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou. Souhrnná studie za všechny členské státy EU a Norsko bude vypracována v průběhu několika týdnů  a následně publikována. Studii  v anglickém jazyce naleznete v sekci "Publikace".


České kontaktní místo EMN vydalo národní studii o změnách účelu pobytu. Studie se věnuje jak přestupu mezi azylovým řízením a pobytem, tak přechodu mezi jednotlivými účely pobytu. Na základě národních příspěvků byla také publikována souhrnná studie za členské státy EU (přispívalo 24 států). Cílem této syntézy je srovnání legislativy a praxe jednotlivých členských států EU. Navíc bylo vypracováno krátké shrnutí hlavních zjištění vycházejí z této syntézy, tzv. Inform. Dokumenty ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť právě vydala národní Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2015souhrnnou Výroční zprávu EMN za rok 2015, která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni. Národní výroční zpráva poskytuje ucelený přehled o vývoji v azylové a migrační politice v loňském roce. Dokument také obsahuje relevantní statistiky za rok 2015. Na základě národních příspěvků členských států byla dále vypracována souhrnná Výroční zpráva EMN za rok 2015. K syntéze je navíc vyhotovena statistická příloha. Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť publikovala 17. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za poslední tři měsíce roku 2016. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice, nelegálního pobytu na území či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť právě publikovala 20. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za období červenec – září 2017. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice, nelegálního pobytu na území či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť vydala souhrnnou zprávu na téma určování identity žadatelů v migračních procesech ("Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedures - Synthesis Report"). Do této zprávy přispělo se svým národním příspěvkem 25 členských států EU a Norsko. Dokument se věnuje procesu určování identity a ověřování totožnosti v rámci azylové procedury, v rámci návratů do zemích původu a v rámci žádostí o udělení víz a dlouhodobých pobytů. V návaznosti na tuto souhrnnou zprávu byl vydán krátký dokument shrnující hlavní výstupy této studie, tzv. Inform.

Oba dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na změnu migračních toků žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2014-2016

Evropská migrační síť vydala studii na téma změna migračních toků žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2014-2016 ("The Changing Influx of Asylum Seekers in 2014-2016: Member State Responses"). Studie se zabývá přílivem žadatelů o mezinárodní ochranu do EU v uvedených letech a reakcí členských států na tuto situaci. Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".


Inform na bezpečné země původu

Evropská migrační síť publikovala krátký dokument, tzv. Inform, věnující se tématu bezpečných zemí původu ("Safe countries of Origin"). Dokument zaměřující se na seznamy bezpečných zemí původu v evropských státech, proces zařazování zemí do těchto seznamů či posuzování azylových žádostí občanů z bezpečných zemí obsahuje odpovědi 24 členských států EU. Dokument naleznete v sekci "Publikace".


Konference při příležitosti oslavy 10 letého fungování EMN

Dne 5. května 2018 proběhne v Bruselu konference při příležitosti oslavy 10 let fungování Evropské migrační sítě (EMN). Na tuto jednodenní akci s názvem „Porozumění migraci v EU: minulost, přítomnost a budoucnost“, která bude doplněna workshopy, přijal pozvání i Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. Konference se zúčastní zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, agentur EU, stálého zastoupení, výzkumníci, zástupci neziskových organizací a další představitelé občanské společnosti. Na setkání bude připomenuta činnost Evropské migrační sítě za 10 let jejího fungování a proběhne diskuse mezi zúčastněnými aktéry na téma azylové a migrační politiky. Při příležitosti oslav vzniku EMN bude vyhotovena „Výroční zpráva k 10 letému výročí EMN“ (tzv. EMN 10 Year Anniversary Report) mapující desetiletou činnost této organizace a rovněž bude vydána „Výroční zpráva Evropské komise o migraci a azylu za rok 2017“ (tzv. EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017).


Výroční zpráva EMN o politice v oblasti azylu a migrace 2017 (souhrnná zpráva za ČS EU)

Evropská migrační síť právě vydala souhrnou Výroční zprávy EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2017 ("EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017), která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni za rok 2017 a začátek roku 2018. Dokument rovněž obsahuje základní statistiky. Zpráva byla vypracována na základě národních příspěvků členských států (celkově přispělo 25 členských států EMN). K syntéze navíc bude v průběhu léta vyhotovena rozsáhlá statistická příloha. Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


23. vydání EMN Bulletinu

Evropská migrační síť právě publikovala 23. vydání Bulletinu. Dokument obsahuje informace o vývoji v členských státecha na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za období duben-červen 2018. Dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci "Publikace".


Studie na příliv žadatelů o mezinárodní ochranu během období 2014-2016 (Souhrnná zpráva za ČS EU + Flash + Inform)

Evropská migrační síť právě vydala syntézu národních příspěvků do studie na téma příliv žadatelů o mezinárodní ochranu během období 2014-2016 ("Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 - Synthesis Rerport"). Společně s touto syntézou rovněž publikovala tzv. Flash, nově vydávaný jednostránkový dokument upoustávající na syntézu a tzv. Inform, krátký dokument shrnující hlavní zjištění ze zpracovávané studie. Všechny dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Výroční zpráva EMN o politice v oblasti azylu a migrace 2017 (Česká republika)

Evropská migrační síť vydala za Českou republiku Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017. Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji v oblasti azylové a migrační politiky a legislativy a její nedílnou součástí jsou i relevantní statistiky za rok 2017. Zprávu v českém jazyce je možné nalézt ke stažení v sekci "Publikace".


Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection (Inform + Flash)

Evropská migrační síť vydala dva krátké dokumenty na téma sociální podpora a práva pro poživatele mezinárodní ochrany ("Social Benefits and Rights for Beneficiaries of International Protection"). Jedná se o tzv. Inform, krátký dokument k určité problematice a tzv Flash, jednostránkové shrnutí/výtah hlavních informací. Oba dokumenty naleznete v sekci "Publikace".


24. vydání EMN Bulletinu

Evropská migrační síť právě publikovala 24. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za období červenec-září 2018. Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".


Kulatý stůl EMN na téma "vzdělávání v oblasti migrace"

Při příležitosti desetiletého výročí EMN se dne 4. prosince 2018 konal na Ministerstvu vnitra kulatý stůl Evropské migrační sítě na téma "vzdělávání v oblasti migrace".

Vzhledem k dynamickému vývoji migrační situace v Evropě v několika posledních letech se zájem široké veřejnosti i médií o migrační témata výrazně zvyšuje. Hlavním cílem EMN je shromažďování, výměna a analýza informací z oblasti azylu a migrace. Svou činností, která zahrnuje např. organizaci odborných konferencí a publikaci studií a dalších informačních materiálů, se snaží přispět ke zvýšení informovanosti a vzdělanosti v oblasti migrace.

Cílem kulatého stolu bylo seznámit se s programy, projekty či dalšími aktivitami, které státní organizace, neziskové organizace a akademická sféra ve vztahu ke vzdělávání v oblasti migrace organizují, dále diskuze o možnostech a formách vzdělávání v oblasti migrace a sdílení dobré praxe, zkušeností a výzev, které jsou s uvedeným tématem spojené. Kulatého stolu se zúčastnilo okolo 20 zástupců akademických institucí, neziskového sektoru a státní sféry. 


Studie na dopady vízové liberalizace na ČS EU (příspěvek za ČR + krátké shrnutí této národní studie)

Evopská migrační síť vydala národní příspěvek do studie na téma dopady vízové liberalizace na členské státy EU ("Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination")Cílem studie bylo zhodnotit dopad vízové liberalizace s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (FYROM), Černou horou, Srbskem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou na jednotlivé ČS EU. V návaznosti na tuto studii bylo vytvořeno krátké dvoustránkové shrnutí věnující se hlavním zjištěním. Národní studii v anglickém jazyce i česko-anglickou verzi, stejně tak i shrnutí v českém jazyce, naleznete v sekci "Publikace". Během února 2019 by měla být dostupná i souhrnná zpráva za členské státy EU.


Studie na integraci občanů třetích zemí na pracovní trh (syntéza za ČS EU + Inform + Flash)

Evropská migrační síť vydala dne 20. února 2019 souhrnnou zprávu (studii) za ČS EU na téma integrace občanů třetích zemí na pracovní trh ("Labour Market Integration of Third Country Nationals in EU Member State - Synthesis Report"). Cílem této studie je poskytnout čtenáři přehled o existující obecné právní úpravě v oblasti integrace občanů třetích zemí v jednotlivých členských státech. Specifičtěji se pak studie dále zaměřuje na integraci těchto cizinců na pracovní trh. V rámci studie je věnována pozornost i jednotlivým integračním projektům a jejich popisu, které by mohly sloužit jako příklady dobré praxe. Kromě projektů organizovaných veřejným sektorem můžete ve studii nalézt i příklady projektů organizovaných soukromými subjekty.

K souhrnné zprávě byl vydán také tzv. Inform, dokument shrnující hlavní zjištění vyplývající z této studie a tzv. Flash - jednostránkový dokument upoutávající na výše zmíněnou souhrnnou zprávu. Příspěvek za ČR (národní studie), který byl rovněž využit v této souhrnné zprávě, byl zveřejněn již v říjnu 2018. Všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci "Publikace".


26.vydání Bulletinu

Evropská migrační síť právě publikovala 26. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za první čtvrtletí roku 2019.  Dokument je dostupný ke stažení v sekci "Publikace".


V září 2015 byla dokončena rozsáhlá studie na převaděčství migrantů. Studie se zabývá politikou, programy a aktivitami členských států EU v boji proti převaděčství a popisem organizace převaděčských aktivit v různých částech světa. Studii i její shrnutí naleznete v sekci Publikace.


Evropská migrační síť  vydala v nedávné době několik nových publikací. Jedná se o studii na přesídlení a humanitární přijímací programy v Evropěstudii na přístupy členských států EU k odmítnutým žadatelům o mezinárodní ochranu. Dále bylo publikováno 16. vydání Bulletinu EMN, který poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za třetí čtvrtletí roku 2016. Rovněž byl vydán country factsheet  za Českou republiku podávající stručný přehled o situaci v oblasti migrace a azylu v roce 2015 (včetně statistik) a tzv. inform věnující se problematice osob bez státní příslušnosti. Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť právě publikovala 18. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za první tři měsíce tohoto roku. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice, nelegálního pobytu na území či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Na začátku prosince publikovala Evropská migrační síť zprávu věnující se migračním pohybům přes Středomoří  ("Policy Brief on Migrant´s Movements through Mediterranean"). Tato zpráva navazuje na dokument EMN z roku 2015 na téma „Pohyb migrantů přes Středozemí“. Cílem obou dokumentů je poskytovat informace o neregulérním pohybu osob přes vnější  hranice EU do členských zemí EU. Na zprávě EMN spolupracovaly nejen středomořské státy (CY, EL, ES, FR, HR, IT, MT and SI), ale také další země (AT, BE, DE, HU, NL, SE and UK), které obdržely od roku 2012 více než 100 000 žádostí o azyl.  Dokument se výrazně zaměřuje na žadatele ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, z důdovu, že žádosti občanů těchto tří zemí představovaly více než 50 % všech podaných žádostí o mezinárodní ochranu v EU během let 2015-2016. Zráva rovněž obsahuje statistické týkající se žádostí o mezinárodní ochranu v EU od roku 2012. Věnuje se i sekundárním pohybům po EU či tématům přesídlování, relokacím a humanitární pomoci. Dokument naleznete v sekci "Publikace" a rovnež na hlavní stránce v sekci "Poslední vložená publikace".


Studie na určování identity žadatelů v migračních procesech (příspěvek za ČR)

Evropská migrační síť vydala graficky zpracovaný národní příspěvek do studie na téma určování identity žadatelů v migračních procesech ("Challenges and Practices for Establishing the Identity of TCNs in Migration Procedures - Czech Republic"). Dokument se věnuje procesu určování identity a ověřování totožnosti v rámci azylové procedury, v rámci návratů do zemích původu a v rámci žádostí o udělení víz a dlouhodobých pobytů. Spolu s národním příspěvkem byla vydána i souhrnná zpráva (synthesis reportza členské státy a krátký dokument shrnující hlavní výstupy této syntézy, tzv. Inform. Všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci "Publikace".


22. vydání EMN Bulletinu

Evropská migrační síť publikovala 22. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za první tři měsíce roku 2018. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice či nelegálního pobytu na území. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Country Factsheet 2017 (Česká republika)

Nově byl vydán krátký souhrn hlavních změn v oblasti azylové a migrační politiky na národní úrovni za rok 2017, tzv. Country Factsheet (Czech Republic). Dokument obsahuje rovněž statistiky za loňský rok, včetně porovnání s předchozímí roky. Data se týkají např. mezinárodní ochrany, krátkodobých víz, odmítnutných vstupů na území, přesídlení atd. Dokument je možné stáhnout v sekci "Publikace". Country Factsheety ostatních členských států EMN naleznete na webových stránkách EMN.


Výroční zpráva o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017 (Česká republika)

Evropská migrační síť právě vydala anglickou verzi již dříve zvěřejněné národní Výroční zprávy o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017 ("EMN Annual Policy Report on Asylum and Migration 2017 - Czech Republic"). Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějším vývoji v oblasti azylové a migrační politiky a legislativy a její nedílnou součástí jsou i relevantní statistiky za rok 2017. Anglickou i českou verzi zprávy naůleznete ke stažení v skeci "Publikace".